Serwis AGD w Twojej okolicy
Pn - Pt od 8:00 do 20:00
Sob - Ndz od 8:00 do 20:00
Regulamin Strona startowa
Regulamin serwisu

Definicje:
1.1. Serwis – przedsiębiorstwo oferujące naprawę urządzeń AGD, pod nazwą :
"2Strefa", NIP 542-272-14-34, REGON 200248188, z siedzibą : ul. Jarzębinowa 24/6, 15-793 Białystok
1.2. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zleca Serwisowi naprawę urządzenia AGD.
1.3. Urządzenie AGD – urządzenie gospodarstwa domowego, takie jak lodówka, pralka, zmywarka, suszarka, itp.

Zakres usług:
2.1. Serwis oferuje naprawę urządzeń AGD.
2.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z naprawionego urządzenia AGD.
2.3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z nieprawidłowej pracy urządzenia AGD po naprawie.

Procedura zlecenia naprawy:
3.1. Klient składa zamówienie na naprawę urządzenia AGD poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Serwisu lub przez telefon.
3.2. Serwis ustala z Klientem termin naprawy urządzenia AGD.
3.3. Serwis ma prawo odmówić wykonania zlecenia, jeżeli Klient jest agresywny, pijany bądź poprzez swoje zachowanie daję znać, iż bezpieczeństwo serwisanta po przyjeździe do Klienta może być zagrożone.
3.4. Serwis przyjeżdża do popsutego urządzenia w siedzibie Klienta w ustalonym terminie.
3.5. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, bezpieczeństwa pracownikom oraz weryfikacji przebiegu napraw, Klient wpuszczając serwisanta na naprawę zgadza się na nagrywanie poprzez rejestrator strumieniowy IP audio-wideo (dane nagrywane są w czasie rzeczywistym i przesyłane do chmury serwera Microsoft Azure), w zakresie zgłoszonej naprawy. Administratorem nagrywanych danych osobowych, jest firma Microsoft, z siedzibą, Microsoft Campus w Redmond, Waszyngton, Stany Zjednoczone.
3.6. Nagrania są przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego, nie udostępniamy ich nikomu. Nagrania wykorzystujemy tylko w sprawach spornych, do wiedzy sądu.
3.7. Serwis za przyjazd i diagnozę pobiera kwotę w wysokości 100.00 zł.
3.8. Serwis po przeprowadzonej diagnozie, określa przybliżony koszt naprawy urządzenia.
3.9. Po akceptacji kosztów przez Klienta, Serwis podejmuje naprawę, w przeciwnym razie pobiera koszt podany w punkcie 3.7.
3.10. Serwis dokonuje naprawy na miejscu, kupuję nową część lub po ustaleniu z Klientem jeżeli jest to np.: moduł, wymontowuje popsutą część i zleca naprawę innej specjalistycznej firmie.
3.11. Serwis na nowe części i na poczet naprawy pobiera zaliczkę od Klienta.
3.12. Okres napraw lub oczekiwania na nowe części jest niezależny od Serwisu i nie może być przedmiotem sporu do zwrotu pobranej zaliczki, ani jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
3.13. Jeżeli Klient zrezygnuje z naprawy w jej trakcie, zaliczka zostaje po stronie Serwisu.
3.14. Serwis jeżeli poniósł wyższy koszt napraw niż pobrana zaliczka, ma prawo obciążyć nim Klienta.
3.15. Po dokonaniu naprawy Serwis informuje Klienta o gotowości urządzenia do odbioru.
3.16. Klient odbiera naprawione urządzenie AGD w ustalonym terminie.

Ekspertyza ubezpieczeniowa:
4.1. Serwis ma prawo wystawiać ukspertyzę ubezpieczeniową.
4.2. Koszt wystawienia ekspertyzy ustalany jest indywidualnie z klientem i zależy od wartości oraz ilości urządzeń podlegających ekspertyzie.
4.3. Koszt za ekspertyzę nie może być mniejszy niż 400,00 zł.
4.4. Cały koszt za wystawioną ekspertyzę nie podlega zwrotowi, nawet w wypadku odmowy przez ubezpieczyciela wypłaty ubezpieczenia.
4.5. Serwis ma prawo wystawić dokument bez podpisu.
4.6. Serwis wystawia dokument ekspertyzy oraz na prośbę klienta, kosztorys szczegółowy napraw.
4.7. Wszystkie dodatkowe dokumenty ustalane są z serwisem indywidualnie.
4.8. Serwis ma prawo odmówić wydania innych dokumentów, niż ekspertyza ubezpieczeniowa i kosztorys szczegółowy.

Płatności:
5.1. Koszt naprawy urządzenia AGD jest ustalany indywidualnie dla każdego Klienta.
5.2. Serwis wystawia dokument za wykonaną naprawę.
5.3. Płatność za naprawę urządzenia AGD jest dokonywana gotówką, przelewem bądź płatnością BLIK na konto Serwisu, na podstawie wydanego dokumentu potwierdzającego naprawę np.(faktura, rachunek lub paragon)

Gwarancja:
6.1. Serwis udziela gwarancji na wykonaną naprawę przez okres 1 miesiąca od daty odbioru urządzenia AGD przez Klienta,
chyba że Serwis ustali z Klientem inaczej.
6.2. Gwarancja obejmuje tylko naprawę wykonaną przez Serwis.
6.3. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikłych z nieprawidłowego korzystania z naprawionego urządzenia AGD.

Reklamacje:
7.1. Klient może składać reklamacje dotyczące wykonanej naprawy w ciągu 14 dni od daty odbioru urządzenia AGD,
poprzez formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie.
7.2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Serwis od 7 dni do 30 dni, a w szczególnych przypadkach nawet 60 dni od ich otrzymania, w zależności od złożoności problemu.
7.3. W przypadku uznania reklamacji Serwis dokona bezpłatnej naprawy urządzenia AGD lub zwróci koszty naprawy Klientowi.
7.4. Koszty naprawy zwracane są na numer konta Klienta, bądź przekazem pocztowym na jego adres.
7.4. Z uwagi na bezpieczeństwo danych, informacje dotyczące zwrotu muszą być przesłane tylko poprzez formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie Serwisu.
7.4. Jeżeli Klient nie poda numeru konta i nazwy odbiorcy, bądź danych adresowych wraz z imieniem i nazwiskiem do zwrotu, pełny koszt naprawy opłacony przez Klienta, zostaje po stronie Serwisu i nie może być przedmiotem sporu.
7.5. Jeżeli naprawa nie może być wykonana z winy Klienta np. problem z ustaleniem terminu przyjazdu, problem z kontaktem, problem z próbą wyłudzenia ubezpieczenia za naprawę, problem z wielokrotnym zgłaszaniem działającego urządzenia, tak aby wyglądało iż urzadzenie nie jest naprawione, problem z całkowitym rozliczeniem lub innymi tego typu problemami wskazującymi ewidentnie na próbę wyłudzenia przez Klienta kosztów naprawy, to Serwis ma prawo odstąpić od umowy i gwarancji, bez zwrotu i ponoszenia dodatkowych kosztów.
7.6. Jeżeli naprawa nie może być wykonana ewidentnie z winy Serwisu, Serwis dokona zwrotu kosztów naprawy w przeciągu 30 dni od daty akceptacji ostatniego protokołu reklamacyjnego.
7.7. Zwrot kosztów zostanie pomniejszony o wartość części wstawionych w trakcie naprawy w urządzenie Klienta.
7.8. Serwis ma prawo odstąpić od gwarancji i naprawy, jeżeli zajdą nieprzewidziane bądź stwarzające zagrożenie obsłudze technicznej sytuacje, opisane w punkcie 3.3.

Marketing:
8.1. Serwis wykorzystuje dane klientów, takie jak : numery telefonów, adresy e-maile na potrzeby działań marketingowych w serwisach, których właścicielem jest firma 2STREFA.
8.2. Podając dane do kontaktu, klient zgada się na prowadzenie tych działań np. wysyłanie maili bądź SMS'ów z nowymi ofertami
8.3. Firma 2Strefa ma prawo sprzedaży oraz zarządzania tymi danymi.

Postanowienia końcowe:
9.1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez konieczności informowania Klientów.
9.2. Wszystkie spory bądź niejasności wynikające z serwisu lub reklamacji będą rozstrzygane na korzyść serwisu.
9.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych odpowiednich ustaw.